Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI W

ALU- AKCES

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży oraz dostaw stosowane
przez ALU- AKCES Marcin Bochen, NIP: 6222548167, REGON: 380690852, ul. Batorego 3,
63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanego w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą.
Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
1. pod numerem telefonu: +48 519-080-181
2. korzystając z poczty elektronicznej, wysyłając email na adres: [email protected];
3. listownie- pod podanym wyżej adresem.
§ 1
Definicje

1. Kupujący – podmiot, który dokonuje zakupu lub zamówienia w celu związanym z jego
działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. nie jako konsument.
2. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art.
384 ustawy z dnia 23 kwietnia 2964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze
zm.), dalej jako kodeks cywilny lub k.c.
3. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem www.alu-akces.com.pl za
pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie na Towar, a także dokonać
zapłaty ceny.
4. Strona – Sprzedawca lub Kupujący.
5. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem
www.alu-akces.com.pl.
6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa.
7. Umowa – Umowa sprzedaży Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
w sposób opisany w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu
8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i liczbę
Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy.
§ 2
Zasady ogólne

1. Dokonując Zamówienia, Kupujący potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i akceptację jego postanowień.
2. O ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie Towaru – wszystkie Towary
oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Szczegółowe informacje zawarte są w opisie każdego Towaru.
4. Pełna Strona Sklepu jest własnością ALU- AKCES Marcin Bochen, NIP: 6222548167,
REGON: 380690852, ul. Batorego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski i podlega ochronie
prawnej. Wszystkie zdjęcia i treści zamieszczone na Stronie Sklepu mogą być
wykorzystane w celach komercyjnych przez osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą
Sprzedawcy.

§ 3

Cena, sposoby i terminy zapłaty za Towar

1. Standardowo wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto wyrażonymi w złotych
polskich, chyba że przy danym Towarze wyraźnie wskazano inaczej.
2. Podane ceny Towaru nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Obowiązują ceny zawarte w cennikach Sprzedawcy oraz Sklepie w dniu zawarcia
Umowy.

2

4. Ceny Towarów oparte są na aktualnych kosztach cen materiałów z których są
wykonane, kosztów wykonania, transportu, podatków oraz innych danin publicznych, w
związku z czym, w przypadku wzrostu opisanych kosztów w okresie pomiędzy dniem
potwierdzenia zamówienia, a odbiorem Towaru przez Kupującego, Sprzedawca
zastrzega sobie uprawnienie do stosownego zwiększenia ceny poprzez dokonanie
korekty cenowej.
5. Zapłata ceny może nastąpić poprzez:
a. płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przy czym jedynie w przypadku
transakcji, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 15 000,00 zł;
b. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 27 1140 2004 0000 3502
7788 3777 prowadzony przez mBank S.A.;
c. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą– możliwe aktualne sposoby
płatności określone są na stronie Sklepu;
d. płatność za pobraniem przy odbiorze dostarczonego Towaru, przy czym jedynie w
przypadku transakcji, której jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 15 000,00
zł.
6. Sprzedawca zastrzega, że z uwagi na specyfikę danego Towaru niektóre sposoby
płatności mogą zostać wyłączone. Wówczas skuteczna zapłata ceny będzie miała
miejsce jedynie wskutek zapłaty w sposób wskazany przez Sprzedawcę.
7. Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy
najpóźniej w terminie 3 dni od zawarcia Umowy, chyba że inny termin wynika z
indywidualnych ustaleń Stron, potwierdzonych pisemnie (w tym w formie wiadomości
email).
8. W przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze dostarczonego Towaru, Kupujący
obowiązany jest do dokonania zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy przy
odbiorze Towaru.
9. Sprzedawca ma prawo uzależnić wykonanie Umowy od dokonania przez Kupującego
przedpłaty w całości albo części- w kwotach i terminach ustalonych między Stronami.
10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu płatności ceny oraz ewentualnych
kosztów dostawy, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do naliczenia z tytułu opóźnienia
odsetek w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie
11. Sprzedawca może wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin zapłaty ceny lub
ewentualnych kosztów dostawy. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu zapłaty Sprzedawcy przysługuje uprawienie do odstąpienia od Umowy.
Sprzedawca nie traci przy tym uprawnienia do naprawienia poniesionych szkód.
12. Za termin zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy rozumie się datę
zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zapłatę tych
należności w gotówce.

§ 4

Zamówienia, zawarcie Umowy, odstąpienie od Umowy

1. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie, faxem lub
mailowo.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, drogą mailową oraz faxem można
składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Sprzedawca dokumentowo potwierdzi Zamówienie
Kupującego lub jeżeli Sprzedawca wyda Zamówienie Kupującemu.
4. W przypadku niemożności zrealizowania opłaconego przez Kupującego Zamówienia,
Sprzedawca dokona zwrotu należności przekazanej przez Kupującego tytułem
Zamówienia w terminie wynoszącym maksymalnie 14 dni od chwili wskazania przez
Kupującego numeru rachunku bankowego do zwrotu należności.
5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany
przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w
szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z

3

załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do
wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n. ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz.
535 ze zm.)
6. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
7. Wyłącznie w sytuacji zwłoki w wydaniu Towaru przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy
oraz zapłaceniu ceny i ewentualnych kosztów dostawy przez Kupującego, Kupujący ma
prawo do odstąpienia od umowy. Może z niego skorzystać jedynie po wyznaczeniu
Sprzedawcy, w formie pisma skierowanego na adres Sprzedawcy, odpowiedniego
terminu dodatkowego i jego bezskutecznym upływie. Prawo odstąpienia po stronie
Kupującego nie dotyczy Towarów, które zostały wykonane dla Kupującego zgodnie z
przedstawioną przez Kupującego specyfikacją.
§ 5
Dostawa

1. Korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty uszkodzenia, zniszczenia, lub pozbawienia Towaru wartości
przechodzą ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania Towaru z magazynu
Sprzedawcy lub postawienia Towaru do dyspozycji Kupującego.
2. Koszty oraz sposób dostawy Towarów opisany jest w Regulaminie dostaw.
3. W przypadku, gdy Strony uzgodniły, że Towar zostanie dostarczony za pośrednictwem
przewoźnika zaangażowanego przez Kupującego, odpowiedzialność za Towar
przechodzi na Kupującego z momentem wydania Towaru temu przewoźnikowi.
4. W razie przesłania Towaru Kupującemu za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący
obowiązany jest niezwłocznie zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu
nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego
przesyłki przy odbiorze wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru.

§ 6

Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów

1. Kupujący jest zobowiązany do używania i przechowywania Towaru zgodnie z jego
specyfiką, przeznaczeniem oraz instrukcjami Sprzedawcy lub producenta Towaru.
2. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Towaru spowodowane jego
nieodpowiednim transportem, używaniem, przechowywaniem, dostosowywaniem lub
montażem przez Kupującego.
3. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia stwierdzonych wad
Sprzedawcy za pośrednictwem listu poleconego lub pocztą elektroniczną.
4. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Kupującemu nie przysługuje w stosunku do
Sprzedawcy roszczenie o zwrot utraconych korzyści oraz kosztów ewentualnego
montażu i demontażu Towaru.
5. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów wykonanych dla
Kupującego zgodnie ze specyfikacją Kupującego, jeśli wady te wynikły wskutek
wykonania Towaru według specyfikacji Kupującego.
6. Okres rękojmi wynosi 1 rok do dnia wydania Towaru.
§7

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

4

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego w związku z
zakupami jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie
danych osobowych.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi
Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do
należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób
nieuprawnionych.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w Polityce
Prywatności oraz Plików Cookies.
§ 8

Postanowienia końcowe

1. W przypadku realizacji Zamówienia Kupującego według przedstawionej przez
Kupującego specyfikacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w razie
ewentualnego naruszenia praw autorskich.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
3. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego
Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne.
4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umów zawartych z zastosowaniem niniejszego
Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy miejscowo właściwe dla siedziby
Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z
zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję
Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest udzielenie Ci informacji w jaki sposób ALU-
AKCES Marcin Bochen, NIP: 6222548167, REGON: 380690852, ul. Batorego 3, 63-400
Ostrów Wielkopolski (dalej ALU – AKCES) przetwarza Twoje dane osobowe, w jakim celu to
robimy oraz jakie w związku z tym masz prawa.
§ 2. W Polityce Prywatności pozostawiamy na stałe do Twojej dyspozycji wszystkie
informacje, z którymi możesz się zapoznać w dowolnej chwili. Przetwarzamy Twoje dane
osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

5

§ 3. Kto decyduje o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe oraz kto odpowiada
za przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Jest to Administrator Twoich danych osobowych, czyli ALU- AKCES Marcin Bochen, NIP:
6222548167, REGON: 380690852, ul. Batorego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski (dalej ALU –
AKCES). Możesz się z nami skontaktować listownie na podany wyżej adres, wysyłając e-
mail na adres: [email protected] lub telefonicznie, pod numerem: +48 519-080-181.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych
uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii
takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.
§ 4. Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane:
– podczas rejestracji w Sklepie,
– podczas składania zamówienia w Sklepie,
– podczas składania zamówienia w innej formie (np. osobiście, telefonicznie, e-mailem),
– składając zapytanie za pośrednictwem Sklepu,
– składając zapytanie w innej formie (np. osobiście, telefonicznie, e-mailem),
– zapisując się na Newsletter w Sklepie.
§ 5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Możliwe cele przetwarzania danych osobowych to w szczególności:
– ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA W SKLEPIE
Jeśli zarejestrowałeś konto w Sklepie, a także jeśli złożyłeś zamówienie dane osobowe
przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność
podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz z
uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c) RODO).
Jeżeli złożyłeś zapytanie z wykorzystaniem zarejestrowanego w Sklepie konta dane
osobowe przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub
konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO).
W każdej chwili możesz usunąć konto w Sklepie.
– ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY (W TYM OBSŁUGA REKLAMACJI I
ODSTĄPIEŃ)
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu: zawarcia umowy, potwierdzenia
zamówienia, wykonania umowy, w tym zwłaszcza: wysłania / wydania towarów, wykonania
obowiązków podatkowych i rachunkowych, w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w
sprawie realizacji zamówienia, przyjmowania, rozpatrywania i realizacji reklamacji lub prawa
odstąpienia, ewentualnego dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami.
Dane przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność
podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także w celu
ewentualnego dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami- z uwagi na prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
– PRZESYŁANIE NEWSLETTERA
Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili
możesz cofnąć zgodę. Dane przetwarzamy w celu prezentowania ofert lub promocji
dotyczących oferowanych przez nas produktów.
– UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (W TYM RÓWNIEŻ INFORMACJI O
DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW)
Dane przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność
podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
– CELE ARCHIWALNE

6

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
– CELE STATYSTYCZNE
Co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – naszym prawnie uzasadnionym celem jest
posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na
usprawnienie prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe możemy przetwarzać również z uwagi na niezbędność do innych niż
wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do prowadzenia z Tobą
korespondencji lub analiz rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
§ 6 Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
– DANE OSOBOWE PODANE W FORMULARZU PRZY REJESTRACJI KONTA
Podczas rejestracji konta w Sklepie podajesz: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,
numer telefonu, login, hasło (nie znamy go, nie mamy do niego dostępu, umożliwia
logowanie się do Sklepu) nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej. Podanie tych danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji konta w Sklepie.
Podczas rejestracji w Sklepie możesz podać dodatkowy adres dostawy. Podanie tych
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zamówionych towarów na dedykowany
w tym celu adres.
– DANE OSOBOWE PODANE PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA
Podczas składania zamówienia podajesz nam: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-
mail, numer telefonu, nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej. Podanie tych danych jest
dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.
Podczas składania zamówienia możesz podać dodatkowy adres dostawy. Podanie tych
danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zamówionych towarów na dedykowany
w tym celu adres.
– DANE OSOBOWE PODANE W CELU KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
Podczas rejestracji na Newsletter podajesz nam adres e-mail lub numer telefonu. Podanie
tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisania się na Newsletter.
– DANE OSOBOWE PODANE PRZY SKŁADANIU ZAPYTANIA
Powinieneś nam podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu bądź adres pocztowy (w
zależności od preferowanej formy odpowiedzi). Składając zapytanie za pośrednictwem
Sklepu niezbędne jest podanie adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.
– DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PODCZAS SKŁADANIA REKLAMACJI – zakres danych
tożsamy, jak w przypadku składania zamówienia;
– INNE DANE POZYSKANE W OPARCIU O TWOJĄ AKTYWNOŚĆ W INTERNECIE, w tym
uzyskane za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem plików Cookies,
– INNE DANE POZYSKANE W OPARCIU O TWOJĄ AKTYWNOŚĆ W BIURZE ALU –
AKCES.
§ 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych i
zapewniamy, że:
– przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie
przejrzysty;
– zbieramy Twoje dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzamy ich
w sposób niezgodny z tymi celami;
– przechowujemy Twoje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których je
przetwarzamy;
– przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
§ 8. Czy profilujemy Twoje dane osobowe?

7

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania). Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub
w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez ALU – AKCES polega na przetwarzaniu Twoich
danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny
niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.
§ 9. Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Większość Twoich podanych nam danych osobowych możemy przetwarzać do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, nie krócej niż 5 lat, ale nie dłużej niż 10 lat.
Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych (Newsletter) będziemy
przetwarzać w tym celu do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie
(rezygnacji z Newsletter).
Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych innych niż Newsletter będziemy
przetwarzać:
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia,
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu ALU –
AKCES – do czasu wniesienia sprzeciwu.
§ 10. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas
umowy, jest uzasadnione naszym prawnym interesem lub wynika z Twojego wniosku. Nie
udostępniamy Twoich danych komercyjnie podmiotom trzecim.
Twoje dane osobowe możemy przekazać :
– firmie, z której systemu korzystamy w celu prowadzenia Sklepu,
– kurierom, firmom przewozowym, pośrednikom realizującym przesyłki – w celu wysłania Ci
zamówionych towarów lub obsłużenia zwrotu,
– naszym upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom,
– firmom, z których usług musimy korzystać przy prowadzeniu działalności, tj. firmie
hostingowej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, biurom księgowym, dostawcy usług
teleinformatycznych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą
płatniczą w Serwisie, dostawcom usług doradczych.
Są to odbiorcy danych osobowych. Pamiętaj, że nie przekazujemy tym podmiotom
wszystkich Twoich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.
Informujemy, że istnieje możliwość, że Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem
przez Odbiorcę z serwerów spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną
przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wówczas w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień zabezpieczeń.
§ 11 Jakie masz prawa jako osoba fizyczna, której dane przetwarzamy?
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
– prawo do sprostowania danych osobowych,
– prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
§ 12. Jak możesz zrealizować swoje prawa?
Opisane wyżej prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem. Pamiętaj, że
przed realizacją Twoich wniosków i żądań albo w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na
przetwarzanie danych będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość. Na Twój wniosek
odpowiemy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z

8

uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe, ale poinformujemy Cię wówczas o
tym).
Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ALU – AKCES.
§ 1 Definicje.
– Administrator – ALU- AKCES Marcin Bochen, NIP: 6222548167, REGON: 380690852, ul.
Batorego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz
przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
– Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
– Cookies Własne – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem
usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
– Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora,
za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
– Serwis – strona internetowa pod którą Administrator prowadzi Sklep.
– Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do Serwisu.
– Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami
prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje Cookies.
– pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
– Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale

9

usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
– Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia
nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu
plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z
Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
§ 3. Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików Cookies
na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.